POLITIKA ZASEBNOSTI – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV V OKVIRU STORITEV EVENT MANAGER


1.    Splošne določbe in opredelitev pojmov

Politika zasebnosti storitev EVENT MANAGER  (v nadaljevanju: politika zasebnosti) se nanašajo na vse storitve, ki jih družba Event Manager d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju: Event Manager d.o.o. oziroma Izvajalec) ponuja, daje na trg oziroma izvaja pod znamko EVENT MANAGER (v nadaljevanju: Storitve).

POLITIKA ZASEBNOSTI NE UREJA PRAVNEGA RAZMERJA POGODBENEGA OBDELOVALCA OSEBNIH PODATKOV. IZVAJALEC V NOBENEM TRENUTKU SAMOSTOJNO NE UPRAVLJA, OBDELUJE ALI POSREDUJE KAKRŠNIHKOLI OSEBNIH PODATKOV IZ BAZ PODATKOV, KI JIH V OKVIRU STORITEV EVENT MANAGER UPRAVLJAJO IN OBDELUJEJO POGODBENI PARTNERJI. POGODBENI PARTNERJI NE POBLAŠČAJO IZVAJALCA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV, IZVAJALEC PA NIMA VPLIVA NA ODLOČITEV POGODBENIH PARTNERJEV, KATERE BAZE PODATKOV IN OSEBNE PODATKE BODO UPORABLJALI IN NA KAKŠEN NAČIN. UPORABA BAZ PODATKOV IN OSEBNIH PODATKOV V OKVIRU STORITEV EVENT MANAGER JE V CELOTI ODGOVORNOST, PRISTOJNOST IN PRAVNA OBVEZNOST POGODBENIH PARTNERJEV.

1.1.    Storitve EVENT MANAGER

Storitve, ki jih Izvajalec daje na trg pod znamko EVENT MANAGER in na katere se v nadaljnjem besedilu nanašajo ti splošni pogoji, so:

1.    Spletna aplikacija EVENT MANAGER;
2.    Programska oprema EVENT MANAGER, nameščena na strežnikih Pogodbenih partnerjev;
3.    Druge povezane storitve, navedene na spletnem mestu www.eventmanager.si.

1.2.    Stranke, na katere se nanaša Politika zasebnosti

1.2.1.    Pogodbeni partnerji
Ta Politika zasebnosti je sestavni del Licenčnih pogodb, sklenjenih med Dajalcem licence (Event Manager d.o.o.) in Prejemniki licence (Pogodbeni partnerji, ki sklenejo Licenčno pogodbo).

1.2.2.    Uporabniki
Uporabniki storitev EVENT MANAGER so pravne in fizične osebe, ki jih Pogodbeni partnerji povabijo oziroma vključijo v svoje aktivnosti v okviru EVENT MANAGER.

Za namen politike zasebnosti se uporabljajo naslednji izrazi:
 • Izvajalec pomeni Event Manager d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana,
 • Osebni podatki pomenijo podatke, ki identificirajo ali se lahko uporabijo za identifikacijo posameznika in jih kot take opredeljuje zakon o varstvu osebnih podatkov,
 • Pogodbeni partner pomeni pravno ali fizično osebo, ki uporablja storitve EVENT MANAGER za izvajanje svojih poslovnih dejavnosti in v ta namen sklene pogodbo (licenčna pogodba) z Izvajalcem,
 • Uporabniki so pravne in fizične osebe, ki jih Pogodbeni partnerji povabijo oziroma vključijo v svoje aktivnosti v okviru EVENT MANAGER,
 • Spletna aplikacije pomeni spletno aplikacijo EVENT MANAGER, ki jo uporabljajo Pogodbeni partnerji in Uporabniki za prirejanje dogodkov in druge poslovne namene.
2.    Politika zasebnosti

Politika zasebnosti velja in se uporablja v povezavi z licenčnimi pogodbami in splošnimi pogoji storitev EVENT MANAGER.

Ta politika zasebnosti opredeljuje 2 področji varovanja osebnih podatkov:

1.    Osebni podatki Pogodbenih partnerjev - Osebne podatke, ki jih od Pogodbenih partnerjev v postopku registracije ali sklenitve licenčne pogodbe prejme Izvajalec in za katere varovanje, obdelavo, posredovanje jamči Izvajalec;

2.    Osebni podatki  Uporabnikov in drugih oseb - osebne podatke, na katere Izvajalec nima vpliva in ki jih v okviru storitev EVENT MANAGER posreduje, obdeluje in distribuira Pogodbeni partner. Pogodbeni partner in Uporabnik izrecno soglašata in potrjujeta, da Izvajalec ne odgovarja za varstvo, obdelavo in distribucijo osebnih in drugih podatkov tretjih oseb (imena in priimki, elektronska pošta, naslovi bivališč, telefonske številke, drugi osebni podatki, varovani na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov in drugi podatki in informacije), ki jih v okviru storitev EVENT MANAGER posreduje, uporablja, obdeluje in distribuira Pogodbeni partner. Izvajalec pa zagotavlja Pogodbenemu partnerju, da bo osebne podatke tretjih oseb, ki bodo naloženi na strežnike Izvajalca, ustrezno tehnično varoval in preprečil dostop nepooblaščenim osebam.

Izvajalec se nadalje zavezuje, da bo z vsemi prejetimi osebnimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, to politiko zasebnosti in drugimi zavezujočimi akti in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

3.    Osebni podatki - registracija

Pogodbeni partner bo z izvedbo spletne registracije na spletnem mestu www.eventmanager.si odprl uporabniški račun in v postopku odpiranja uporabniškega računa Izvajalcu posredoval najmanj naslednje podatke:
 • ime in priimek – fizične osebe
 • izbrano uporabniško ime
 • izbrano geslo
 • firmo – pravne osebe, samostojni podjetniki
 • naslov  bivališča ali sedež
 • ID za DDV ali davčna številka
 • ime in priimek zakonitega zastopnika – pravne osebe
 • telefon
 • e-pošto
Nekateri od navedenih podatkov izpolnjujejo znake varovanih osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Ti osebni podatki so varovani skladno s to politiko zasebnosti.

Pogodbeni partner jamči za točnost in ažurnost navedenih podatkov. Pogodbeni partner se ne sme izdajati za drugo osebo kot je v resnici. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo na ta način povzročil Uporabnikom, Izvajalcu ali tretjim osebam, je polno odškodninsko oziroma kazensko odgovoren in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora.

4. Namen zbiranja osebnih podatkov Pogodbenih partnerjev

Osebne podatke, ki jih Pogodbeni partner posreduje ob registraciji bodo uporabljeni za namene komuniciranja s Pogodbenimi partnerji in za posredovanje različnih sporočil, povezanih s poslovanjem, delovanjem in razvojem storitev EVENT MANAGER in s podjetjem Event manager d.o.o. povezanih oseb. Izvajalec lahko uporabi IP naslov Pogodbenega partnerja za ugotavljanje težav na strežnikih in za administracijo spletne rešitve.

Vpogled v osebne podatke in njihovo posodabljanje je dovoljeno le Pogodbenim partnerjem in pooblaščenim osebam Izvajalca. Osebnih podatkov Pogodbenih partnerjev in Uporabnikov Izvajalec ne bo razkril nepooblaščenim tretjim osebam za noben namen, ki ni določen v politiki zasebnosti ali za katerega Izvajalec ne bo dobil ustreznega soglasja.

Izvajalec se zavezuje, da podatkov, ki bodo posredovani prek spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Izvajalec lahko deli poročila s tretjimi osebami na osnovi agregatnih podatkov svojih Pogodbenih partnerjev. Agregatni podatki ne vključujejo nobenih osebnih podatkov in so namenjeni zgolj statistikam in raziskavam ter primerjavam oziroma 'benchmarkingu' podobnih aktivnosti.

Izvajalec lahko razkrije podatke le v primeru:
 • če je to zahtevano v povezavi s pravnim postopkom v povezavi s storitvami EVENT MANAGER,
 • zaščite pravic in lastnine Izvajalca,
 • zaščite varnosti Uporabnikov storitev EVENT MANAGER,
 • če je to nujno potrebno za zagotavljanje storitev namenjenih podpori za delovanje storitev EVENT MANAGER.

Spletno mesto EVENT MANAGER lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, na katerih vsebino in delovanje nima vpliva. Politika zasebnosti teh strani se lahko od naše razlikuje, zato Izvajalec ne odgovarja za njihovo politiko ravnanja z osebnimi podatki.

5. Osebni podatki Uporabnikov in drugih oseb

Uporabniška vsebina (adreme, baze podatkov naslovov, elektronskih pošt, telefonskih številk, drugi osebni podatki tretjih oseb, fotografije, drugi podatki o osebah in podjetjih, vsa priložena dokumentacija, vsebine posredovane preko spleta ali drugih medijev, druge posredovane vsebine, objavljene na spletni strani ali v okviru spletne aplikacije EVENT MANAGER itd.), ki jo z uporabo storitev EVENT MANAGER Pogodbeni partner dodaja ali spreminja, so v celoti odgovornost Pogodbenega partnerja, zato je Izvajalec odvezan odgovornosti v zvezi z vsemi zahtevki Uporabnikov in drugih oseb, vključno z odvetniškimi, sodnimi, administrativnimi in drugimi stroški, ki izhajajo iz uporabe ali distribucije uporabniške vsebine Pogodbenega partnerja.

Pogodbeni partner izrecno soglaša in potrjuje, da Izvajalec ne odgovarja za varstvo, obdelavo in distribucijo osebnih in drugih podatkov Uporabnikov in drugih oseb (imena in priimki, elektronska pošta, naslovi bivališč, telefonske številke, drugi osebni podatki, varovani na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov in drugi podatki in informacije), ki jih v okviru storitev EVENT MANAGER posreduje, uporablja, obdeluje in distribuira Pogodbeni partner.

Pogodbeni partner mora sam zagotoviti, da so osebni podatki tretjih oseb pridobljeni, obdelovani in distribuirani zakonito (s soglasjem oseb ali na podlagi drugih določb zakona o varstvu osebnih podatkov oziroma drugih ustreznih predpisov v Republiki Sloveniji in/ali tujini). Pogodbeni partner v nobenem primeru ne sme uporabljati storitev EVENT MANAGER za namene in na način, ki je v nasprotju z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in tujini. Pogodbeni partner mora posebno skrb nameniti zakoniti uporabi, obdelavi in/ali distribuciji osebnih podatkov in avtorskih vsebin tretjih oseb.

Izvajalec si pridržuje pravico (vendar nima obveznosti), da predhodno preveri, pregleda, označi, filtrira, odkloni ali odstrani kateri koli del ali celotno vsebino, ki jo v okviru storitev EVENT MANAGER uporablja Pogodbeni partner, če ga na nezakonitost vsebine utemeljeno opozorijo Uporabniki ali druge osebe ali pristojni državni in drugi organi.
 
Pogodbenim partnerjem in Uporabnikom v okviru storitev EVENT MANAGER ni dovoljeno posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov). V primeru uporabe gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, Pogodbeni partner jamči, da je pred uporabo pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic.

6. Zagotavljanje varnosti

Izvajalec varuje osebne podatke pred neavtoriziranim dostopom, uporabo in razkritjem, zlorabo, razkrivanjem, spreminjanjem, uničenjem in izgubo.

Izvajalec shranjuje osebne podatke na računalniških strežnikih v nadzorovanem in varovanem okolju, ki je zaščiten pred neavtoriziranim dostopom, uporabo in razkritjem, zlorabo, razkrivanjem, spreminjanjem, uničenjem in izgubo.
 
Pri prenosu osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, se podatki prenašajo preko varne SSL povezave z uporabo enkripcije.

7. Dostop in sprememba računa


Pogodbeni partnerji lahko spremenijo predhodno poslane osebne podatke prek uporabe uporabniškega profila v spletni rešitvi ali lahko pošljejo zahtevo za spremembo na elektronski naslov: podpora@eventmanager.si

Prosimo, da upoštevate, da noben prenos podatkov prek interneta ni povsem zanesljiv. Vsak podatek posredovan prek spletne rešitve, je posredovan na lastno odgovornost uporabnika. Izvajalec zgolj zagotavlja, da bo zagotovil vse predvidene varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti podatkov, ko so ti enkrat sprejeti na strežniku Izvajalca.

8. Spremembe politike zasebnosti

Politiko zasebnosti lahko občasno posodobimo. Ko to storimo, bomo ustrezno spremenili datum zadnje spremembe, prikazan na politiki zasebnosti..

9. Različice politike zasebnost

Ta različica politike zasebnosti ima zaporedno številko 1.0 in velja od 01. januarja 2010.

V Ljubljani, 1. 1. 2010

Event Manager d.o.o.
Prednosti za organizatorje
 • Personalizirano in ciljano vabljenje.
 • Avtomatizirani tipi sporočil. 
 • Ni stroškov tiska in poštnine.    
 • Prihranek časa - manj ročnega dela.   
 • Optimizacija budgeta - boljše planiranje kapacitet, hrane, resursov.  
 • Celovit in centraliziran nadzor.   
 • Enostavno in nevsiljivo pridobivanje podatkov.
 • Zeleno orodje.
Prednosti za udeležence
 • Vse informacije na enem mestu.
 • Točnost informacij, hitra obveščenost o spremembah.
 • Kakovostna uporabniška izkušnja.
 • Enostavna On-line prijava.
 • Osebni nagovor, personalizirana komunikacija.
 • Ohranitev kontakta po dogodku (fotogalerija, prevzemanje gradiv…).
 • Interakcija z organizatorjem.
Pričevanja
Zlatko Ledinek
Težko si predstavljam, da bi na kakšno poslovno prireditev vabilo dobil le po navadni pošti. To vedno nekam založim in pozabim. Za organizacijo naših dogodkov zato  uporabimo Event manager.
Zlatko Ledinek
direktor Kompas Design d.o.o.
Zaupajo nam:
Trimo
Vzajemna
Avtera
Simobil
Adriatic Slovenica
Vse reference
© 2010 Event manager d.o.o. - Vse pravice pridržane.