SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV EVENT MANAGER

1.    Splošne določbe in opredelitev pojmov

Ti splošni pogoji uporabe storitev EVENT MANAGER  (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse storitve, ki jih družba Event Manager d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju: Event Manager d.o.o. oziroma Izvajalec) ponuja, daje na trg oziroma izvaja pod znamko EVENT MANAGER (v nadaljevanju: Storitve).

TI SPLOŠNI POGOJI IN LICENČNA POGODBA NE VZPOSTAVLJAJO PRAVNEGA RAZMERJA POGODBENEGA OBDELOVALCA OSEBNIH PODATKOV. IZVAJALEC V NOBENEM TRENUTKU SAMOSTOJNO NE UPRAVLJA, OBDELUJE ALI POSREDUJE KAKRŠNIHKOLI OSEBNIH PODATKOV IZ BAZ PODATKOV, KI JIH V OKVIRU STORITEV EVENT MANAGER UPRAVLJAJO IN OBDELUJEJO POGODBENI PATNERJI IN/ALI UPORABNIKI. POGODBENI PARTNERJI NE POBLAŠČAJO IZVAJALCA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV, IZVAJALEC PA NIMA VPLIVA NA ODLOČITEV POGODBENIH PARTNERJEV IN UPORABNIKOV, KATERE BAZE PODATKOV IN OSEBNE PODATKE BODO UPORABLJALI IN NA KAKŠEN NAČIN. UPORABA BAZ PODATKOV IN OSEBNIH PODATKOV V OKVIRU STORITEV EVENT MANAGER JE V CELOTI ODGOVORNOST, PRISTOJNOST IN PRAVNA OBVEZNOST POGODENIH PARTNERJEV. EVENT MANAGER V SVOJI POLITIKI ZASEBNOSTI JAMČI, DA BODO BAZE PODATKOV POGODBENIH PARTNERJEV USTREZNO TEHNIČNO VAROVANE IN BO DOSTOP NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM DO NJIH ONEMOGOČEN.

1.1.    Storitve EVENT MANAGER


Ti splošni pogoji natančneje opredeljujejo pravice in obveznosti Pogodbenih partnerjev in Uporabnikov glede uporabe storitev EVENT MANAGER.

Storitve, ki jih Izvajalec daje na trg pod znamko EVENT MANAGER in na katere se v nadaljnjem besedilu nanašajo ti splošni pogoji, so:

1.    Spletna aplikacija EVENT MANAGER
;
2.    Programska oprema EVENT MANAGER, nameščena na strežnikih Pogodbenih partnerjev;
3.    Druge povezane storitve, navedene na spletnem mestu www.eventmanager.si.

1.2.    Stranke, na katere se nanašajo splošni pogoji

1.2.1.    Pogodbeni partnerji
Ti splošni pogoji so sestavni del Licenčnih pogodb, sklenjenih med Dajalcem licence (Event Manager d.o.o.) in Prejemniki licence (Pogodbeni partnerji, ki sklenejo Licenčno pogodbo).

1.2.2.    Uporabniki
Uporabniki storitev EVENT MANAGER na podlagi teh splošnih pogojev so pravne in fizične osebe, ki jih Pogodbeni partnerji povabijo oziroma vključijo v svoje aktivnosti v okviru EVENT MANAGER.

1.3.    Licenčna pogodba

Predmet licenčnih pogodb in teh splošnih pogojev je uporaba spletne aplikacije EVENT MANAGER in uporaba programske opreme EVENT MANAGER družbe Event Manager d.o.o. Licenčna pogodba med Pogodbenim partnerjem in Izvajalcem vedno vsebuje vsaj splošne pogoje, ki so določeni v tem dokumentu.  Če obstaja kakšno nasprotje ali neskladje  med tem, kar določa posamezna licenčna pogodba in ti splošni pogoji, se upoštevajo določbe licenčne pogodbe.

1.4.    Politika zasebnosti


Politika zasebnosti je splošni akt Izvajalca, ki natančneje opredeljuje pravice in obveznosti Pogodbenih partnerjev in Uporabnikov glede varstva osebnih podatkov Uporabnikov in tretjih oseb, katerih osebne podatke Pogodbeni partner uporablja, obdeluje in distribuira. Politika zasebnosti se uporablja v povezavi z Licenčnimi pogodbami in temi splošnimi pogoji.

1.5.    Veljavnost splošnih pogojev, spletno mesto

Licenčna pogodba za uporabo spletne aplikacije EVENT MANAGER, splošni pogoji in politika zasebnosti so objavljeni na spletnem mestu  www.eventmanager.si (v nadaljevanju: spletno mesto).

Splošni pogoji in politika zasebnosti se redno dopolnjujeta in sta v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnem mestu.

2.    Sprejem splošnih pogojev


Pogoj za uporabo storitev EVENT MANAGER je strinjanje s temi splošnimi pogoji in politiko zasebnosti. Če Pogodbeni partnerji in Uporabniki Splošnih pogojev ne sprejmejo, storitev EVENT MANAGER ne smejo uporabljati.

Pogodbeni partner splošne pogoje in politiko zasebnosti sprejme tako, da:
 • V postopku registracije odkljuka, da sprejema ali da se strinja s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti, kjer spletno mesto Pogodbenemu partnerju to možnost nudi v uporabniškem vmesniku,
 • in/ali sklene Licenčno pogodbo.
Uporabnik splošne pogoje sprejme tako, da uporablja  spletno aplikacijo EVENT MANAGER.

Pogodbeni partner ne sme uporabljati storitev EVENT MANAGER in ne more veljavno sprejeti splošnih pogojev, če
 • še ni dosegel starosti, ki jo zakon določa za pridobitev poslovne sposobnosti in tako ne more veljavno skleniti zavezujoče licenčne pogodbe z Izvajalcem, ali
 • mu je po predpisih Republike Slovenije in/ali drugih držav, vključno z državo, v kateri ima Pogodbeni partner sedež ali  stalno prebivališče ali iz katere uporablja storitev EVENT MANAGER, prepovedana uporaba storitev, ki so vsebinsko enake ali podobne storitvam EVENT MANAGER.
Pogodbeni partner  uporablja vse storitve EVENT MANAGER na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje v okviru storitev EVENT MANAGER in za pravne napake na vsebini, ki jo posreduje v okviru storitev EVENT MANAGER.

3.    Licenca za uporabo storitev EVENT MANAGER

3.1.    Podelitev licence

Izvajalec Pogodbenemu partnerju podeljuje licenčne pravice uporabe storitev EVENT MANAGER pod pogojem, da Pogodbeni partner ravna v skladu s splošnimi pogoji, politiko zasebnosti in licenčno pogodbo.

Pogodbeni partner  ne sme prenesti (ali odobriti pod-licence) svojih pravic do uporabe storitev EVENT MANAGER, dovoliti zavarovanja na ali glede njegove pravice do uporabe storitev EVENT MANAGER ali drugače prenesti katerega koli dela njegovih pravico do uporabe storitev EVENT MANAGER, razen če je za to dobil izrecno pisno dovoljenje s strani Izvajalca.

3.2.    Uporabniški račun / osebni podatki v okviru uporabniškega računa

Pogodbeni partner bo z izvedbo spletne registracije na spletnem mestu www.eventmanager.si odprl uporabniški račun in v postopku odpiranja uporabniškega računa Izvajalcu posredoval najmanj naslednje podatke:
 • ime in priimek – fizične osebe
 • izbrano uporabniško ime
 • izbrano geslo
 • firmo – pravne osebe, samostojni podjetniki
 • naslov  bivališča ali sedež
 • ID za DDV ali davčna številka
 • ime in priimek zakonitega zastopnika – pravne osebe
 • telefon
 • e-pošto
Navedene podatke je obvezno navesti v postopku spletne registracije. Nekateri od navedenih podatkov izpolnjujejo znake varovanih osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Ti osebni podatki so varovani skladno s politiko zasebnosti družbe Event Manager d.o.o.

Pogodbeni partner jamči za točnost in ažurnost navedenih podatkov. Pogodbeni partner se ne sme izdajati za drugo osebo kot je v resnici. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo na ta način povzročil Uporabnikom, članom, ponudniku ali tretjim osebam, je polno odškodninsko oziroma kazensko odgovoren in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora.

Če bo Pogodbeni partner v postopku registracije ali kasneje posredoval kakršenkoli podatek, ki ni pravilen, točen, trenuten in popoln ali Izvajalec utemeljeno sumi, da podatki niso pravilni, točni ali popolni, ima Izvajalec pravico, da takoj blokira ali zapre uporabniški račun in tudi v prihodnje zavrne uporabo storitev EVENT MANAGER temu Pogodbenemu partnerju.

3.3.    Gesla

Pogodbeni partner se strinja in je seznanjen s tem, da je odgovoren za varovanje zaupnosti uporabniških imen in gesel, ki so povezana z katerim koli računom, ki ga Pogodbeni partner uporablja za dostop do storitev EVENT MANAGER. V skladu s tem se Pogodbeni partner strinja, da je izključno odgovoren za aktivnosti, ki se odvijajo v okviru njegovega uporabniškega računa.

Pogodbeni partner se strinja, da bo v primeru, da izve za kakršno koli nepooblaščeno uporabo njegovega gesla ali njegovega uporabniškega računa, nemudoma obvestil Izvajalca s sporočilom na elektronski naslov podpora@eventmanager.si.

4. Pravila uporabe storitev EVENT MANAGER

Izvajalec si pridržuje pravico, da po svoji presoji kadarkoli zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi. Pogodbeni partner potrjuje, da bo storitve EVENT MANAGER  uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in tujini in skladno s splošnimi etičnimi normami.

Pogodbeni partnerji in Uporabniki  nadalje potrjujejo, da bodo storitve EVENT MANAGER uporabljali le v skladu z nameni, ki so dovoljeni z licenčno pogodbo, splošnimi pogoji, politiko zasebnosti  in z ustreznimi zakoni, predpisi in splošno sprejetimi običaji ali priporočili upoštevne sodne pristojnosti (vključno z vsemi zakoni, ki se nanašajo na izvoz podatkov ali programske opreme v in iz Slovenije ali drugih upoštevnih držav).

Pogodbeni partner se strinja, da pri dostopu do storitev EVENT MANAGER razen vmesnika, ki ga zagotavlja Izvajalec, ne bo uporabljal (ali ne bo poskušal uporabljati) drugih sredstev, razen če mu je to izrecno dovoljeno v ločenem sporazumu z Izvajalcem.

Pogodbeni partner in Uporabnik se strinjata, da ne bosta sodelovala pri nobeni aktivnosti, ki ovira ali moti delovanje spletne aplikacije EVENT MANAGER in/ali spletnega mesta www.eventmanager.si.

4.1. Uporabniška vsebina  / osebni in drugi podatki tretjih oseb

Uporabniška vsebina (podatki Uporabnikov, ki jih uporablja Pogodbeni partner, vključno (a ne izključno): adreme, baze podatkov naslovov, elektronskih pošt, telefonskih številk, drugi osebni podatki tretjih oseb, fotografije, drugi podatki o osebah in podjetjih, vsa priložena dokumentacija, vsebine posredovane preko spleta ali drugih medijev, druge posredovane vsebine, objavljene na spletni strani ali v okviru spletne aplikacije EVENT MANAGER itd.), ki jo z uporabo storitev EVENT MANAGER Pogodbeni partner dodaja ali spreminja, so v celoti odgovornost Pogodbenega partnerja, zato je Izvajalec odvezan odgovornosti v zvezi z vsemi zahtevki tretjih oseb, vključno z odvetniškimi, sodnimi, administrativnimi in drugimi stroški, ki izhajajo iz uporabe ali distribucije uporabniške vsebine Pogodbenega partnerja.

Pogodbeni partner izrecno soglaša in potrjuje, da Izvajalec ne odgovarja za varstvo, obdelavo in distribucijo osebnih in drugih podatkov Uporabnikov in drugih oseb (imena in priimki, elektronska pošta, naslovi bivališč, telefonske številke, drugi osebni podatki, varovani na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov in drugi podatki in informacije), ki jih v okviru storitev EVENT MANAGER posreduje, uporablja, obdeluje in distribuira Pogodbeni partner.

Pogodbeni partner mora sam zagotoviti, da so osebni podatki Uporabnikov in drugih oseb pridobljeni, obdelovani in distribuirani zakonito (s soglasjem oseb ali na podlagi drugih določb zakona o varstvu osebnih podatkov oziroma drugih ustreznih predpisov v Republiki Sloveniji in/ali tujini). Pogodbeni partner v nobenem primeru ne sme uporabljati spletne aplikacije za namene in na način, ki je v nasprotju z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in tujini. Pogodbeni partner mora posebno skrb nameniti zakoniti uporabi, obdelavi in/ali distribuciji osebnih podatkov in avtorskih vsebin tretjih oseb.
Izvajalec si pridržuje pravico (vendar nima obveznosti), da predhodno preveri, pregleda, označi, filtrira, odkloni ali odstrani kateri koli del ali celotno vsebino, ki jo v okviru storitev EVENT MANAGER uporablja Pogodbeni partner, če ga na nezakonitost vsebine utemeljeno opozorijo tretje osebe ali pristojni državni in drugi organi.
 
Pogodbenim partnerjem v okviru storitev EVENT MANAGER ni dovoljeno posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov). V primeru uporabe gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, Pogodbeni partner jamči, da je pred uporabo pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic.

5. Intelektualna lastnina EVENT MANAGER

Vse vsebine, objavljene na spletnem mestu www.eventmanager.si, razen vsebin, ki so jih na spletni strežnik naložili Pogodbeni partnerji in/ali Uporabniki, so last Izvajalca in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev. Med predmetne vsebine sodijo med drugim tudi celotna računalniška koda, urejena struktura spletnega in programskega sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo, avtorska dela in blagovne znamke.

Izvajalec je izključni lastnik imena EVENT MANAGER  in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.

Pogodbeni partner  in Uporabnik se strinjata, da pri uporabi storitev EVENT MANAGER ne bosta uporabljala nobene blagovne znamke, storitvene znamke, tržnega imena ali logotipa, povezanih z EVENT MANAGER na način ki utegne povzročiti ali z namenom povzročiti zmedo glede lastnika ali upravičenega imetnika teh znamk, imen in logotipov, povezanih z EVENT MANAGER.

Izvajalec si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Pogodbeni partner se nadalje zavezuje, da ne bo na noben način poskušal priti do katerihkoli podatkov ali drugih gradiv o drugih uporabnikih storitev EVENT MANAGER, do katerih ni upravičen v okviru njemu dostopnih storitev EVENT MANAGER.

Naročnik dovoljuje, da izvajalec na spletnem mestu EVENT MANAGER objavi naročnika kot referenco z njegovim logotipom in hiperpovezavo do spletnega mesta naročnika.

6. Zunanje povezave

Pogodbeni partner se strinja, da lahko vsebine in gradiva v okviru spletnega mesta EVENT MANAGER vsebujejo povezave na različne zunanje spletne strani, kot so na primer druga internetna spletišča in drugi spletni viri. Pogodbeni  partner soglaša, da Izvajalec ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.


7. Izključitev pogodbe o obdelavi osebnih podatkov

Licenčna pogodba in ti splošni pogoji ne predstavljajo tudi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Izvajalec z nudenjem storitev EVENT MANAGER v nobenem trenutku ne obdeluje osebnih podatkov Pogodbenega partnerja in Uporabnikov v smislu obdelave osebnih podatkov po zakonu o varstvu osebnih podatkov, niti za to ne pridobi nobenega pooblastila na podlagi licenčne pogodbe.

Vsa razmerja z imetniki osebnih podatkov (Uporabniki in drugimi osebami) ureja in zanje odgovarja izključno Pogodbeni partner. Vse podatke, uporabljene, obdelovane, posredovane in distribuirane v okviru storitev EVENT MANAGER v celoti in samostojno uporablja in za njih odgovarja Pogodbeni partner.  

8. Piškotki

Med uporabo spletnega mesta EVENT MANAGER se skupaj z vsebino datotek na računalnike Pogodbenega partnerja in Uporabnikov  lahko prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev spletnega mesta.

9. Nespoštovanje licenčne pogodbe in splošnih pogojev


Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila licenčne pogodbe in teh splošnih pogojev po svoji presoji proti Pogodbenemu partnerju in/ali Uporabniku, ki krši določila licenčne pogodbe ali teh splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:
 • opozorilo o nespoštovanju licenčne pogodbe ali splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh ( primeru manjših kršitev),
 • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev EVENT MANAGER,
 • blokiranje uporabniškega računa,
 • blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere Izvajalec ugotovi, da jih uporablja isti Pogodbeni partner kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,
 • blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,
 • posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev ali pristojnim organom.
10. Izključitev odgovornosti

Pogodbeni partner se strinja, da Izvajalca, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge povezane osebe odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi uporabe storitev EVENT MANAGER.

Izvajalec  Pogodbenemu partnerju ne jamči, da bo uporaba storitev EVENT MANAGER popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila pričakovanja Pogodbenega partnerja do rezultatov uporabe storitev EVENT MANAGER. Izvajalec prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze.

Izvajalec ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, dobrega imena, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe storitev EVENT MANAGER. Izvajalec ni odgovoren za škodo zaradi morebitnih sprememb spletne aplikacije EVENT MANAGER ali kateregakoli elementa storitev EVENT MANAGER.

Izvajalec nadalje ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi izbrisa, uničenja ali neuspele shranitve katere koli uporabniške vsebine ali drugih podatkov v zvezi s komunikacijo, ki se vzdržuje ali prenaša z ali preko uporabe spletne aplikacije EVENT MANAGER s strani Pogodbenega partnerja in/ali Uporabnika.

Izvajalec pa v nobenem primeru in na noben način ne odgovarja za morebiten nelegalen način pridobivanja osebnih podatkov s strani Pogodbenega partnerja o kontaktih, ki jih uvozi v spletno aplikacijo in druge storitve EVENT MANAGER in jih poseduje ali uporablja v javnosti ali na drug način.

V vsakem primeru je celotna odgovornost Izvajalca iz katerekoli storitve EVENT MANAGER omejena na dejanski znesek, ki ga je Pogodbeni partner plačal za uporabo takšne storitve EVENT MANAGER.

11. Posodobitve spletnega mesta

Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno rešitev, Izvajalec neprestano posodablja storitve EVENT MANAGER. Pogodbeni partner je seznanjen in se strinja, da se oblika in funkcionalnosti storitev EVENT MANAGER občasno spreminja, brez predhodnega obvestila Pogodbenemu partnerju.

Pogodbeni partner je seznanjen in se strinja, da lahko Izvajalec kot del posodabljanja preneha (stalno ali začasno) zagotavljati dostop do spletne aplikacije EVENT MANAGER (ali katere koli funkcionalnosti v okviru te spletne aplikacije), po svoji lastni presoji in brez predhodnega soglasja Pogodbenega partnerja.

Spletna aplikacija EVENT MANAGER lahko občasno samodejno naloži in namesti nadgraditve. Te nadgraditve so narejene z namenom izboljšav, povečanja zmogljivosti in nadaljnjega razvoja storitev EVENT MANAGER in lahko prevzamejo obliko kratkih programov, ki odpravi napako (hrošča) v programski opremi (bug fix), zmogljivejših funkcij, novih funkcionalnosti storitev EVENT MANAGER in popolnoma novih različic. Pogodbeni partner se strinja, da bo take nadgraditve sprejel (in dovolil Izvajalcu, da mu jih dostavi) kot del uporabe storitev EVENT MANAGER.

12. Spremembe splošnih pogojev

Izvajalec si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu www.eventmanager.si.

13. Reševanje sporov

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Ljubljani, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev EVENT MANAGER, teh splošnih pogojev ter v zvezi z družbo Event Manager d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Za spore ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Trajanje pogodbenega razmerja

Licenčne pogodbe so praviloma sklenjene za obdobje 12 mesecev od dneva sklenitve licenčne pogodbe. Kot dan sklenitve se šteje dan, ko je licenčna pogodba podpisana s strani obeh pogodbenih strank oziroma je Pogodbeni partner odprl uporabniški račun za uporabo spletne aplikacije in s tem sprejel določbe licenčne pogodbe, splošnih pogojev in politiko zasebnosti. Po preteku 12 mesecev od sklenitve licenčne pogodbe, se veljavnost licenčne pogodbe avtomatično podaljša za nadaljnjih 12 mesecev, razen če stranka, ki želi odstopiti od pogodbe, ne posreduje drugi stranki pisnega obvestila, da ne želi podaljšanja licenčne pogodbe. Obvestilo mora biti poslano drugi stranki po navadni ali elektronski pošti ali po telefaksu (oddaja in prejem sporočila morata biti dokazljiva) najkasneje 30 dni pred datumom izteka posameznega 12-mesečnega obdobja trajanja licenčne pogodbe.

Prenehanje veljavnosti licenčne pogodbe ne vpliva na nobene zakonite pravice, obveznosti in odgovornosti, ki so zavezovale stranki (ali/ali so nastale v času veljavnosti licenčne pogodbe) ali za katere je določeno, da veljajo nedoločen čas.

Izvajalec lahko prenehanje o kadar koli brez vnaprejšnje najave razveže licenčno pogodbo in preneha zagotavljati storitve EVENT MANAGER, če:
 • je Pogodbeni partner kršil katero koli določbo licenčne pogodbe, splošnih pogojev ali politike zasebnosti;
 • je Izvajalec k temu zavezan po zakonu;
 • zaradi uporabe spletne aplikacije in /ali podatkov tretjih oseb s strani Pogodbenega partnerja na nezakonit način;
 • zaradi neplačila mesečne licenčnine ali drugih finančnih obveznosti do Izvajalca,
 • bo Izvajalec prenehal z nadaljnjim zagotavljanjem dostopa do spletne aplikacije Pogodbenim partnerjem in/ali Uporabnikom v državi, kjer ima Pogodbeni partner in/ali Uporabnik sedež ali stalno prebivališče ali iz katere lahko uporablja storitev,
 • po mnenju Izvajalca zagotavljanje uporabe spletne aplikacije Pogodbenemu partnerju ni več tržno mogoče,
 • zaradi nepričakovanih tehničnih ali varnostnih problemov.
V primeru, da se je Pogodbeni partner odločil zapreti račun preden je izkoristil celoten zakupljen paket, mu Izvajalec ni dolžan vrniti neizrabljenega dela zakupljenega paketa.

15. Različice splošnih pogojev

Ta različica splošnih pogojev uporabe ima zaporedno številko 1.0 in velja od 01. januarja 2010.


V Ljubljani, 1. 1. 2010


Event Manager d.o.o.
Prednosti za organizatorje
 • Personalizirano in ciljano vabljenje.
 • Avtomatizirani tipi sporočil. 
 • Ni stroškov tiska in poštnine.    
 • Prihranek časa - manj ročnega dela.   
 • Optimizacija budgeta - boljše planiranje kapacitet, hrane, resursov.  
 • Celovit in centraliziran nadzor.   
 • Enostavno in nevsiljivo pridobivanje podatkov.
 • Zeleno orodje.
Prednosti za udeležence
 • Vse informacije na enem mestu.
 • Točnost informacij, hitra obveščenost o spremembah.
 • Kakovostna uporabniška izkušnja.
 • Enostavna On-line prijava.
 • Osebni nagovor, personalizirana komunikacija.
 • Ohranitev kontakta po dogodku (fotogalerija, prevzemanje gradiv…).
 • Interakcija z organizatorjem.
Pričevanja
Event manager nam je poleg preprostega pošiljanja vabil, omogočil popoln nadzor nad celotnim procesom vabljenja in prijavami na dogodek. Z njegovo pomočjo pa nam je uspelo zmanjšati število organizatorjev na praktično eno osebo.
Špela Rojnik
Hermes Softlab, projektni vodja
Zaupajo nam:
Olimpijski komite Slovenije
Hermes SoftLab
DMS
DISS
Vzajemna
Vse reference
© 2010 Event manager d.o.o. - Vse pravice pridržane.